Filleten, Shopping-Bags an d'Ecotut

Dobaussen

Seng Ecotut matzehuelen wann een an de Supermarché geet huet sech zu Lëtzebuerg scho vru Joren agebiergert. E bësse blöd ass, dass ee mëttlerwéil bei all Foyre, op ee well oder net, eng Ecotut geschenkt kritt. Dat ass jo alles schéin a gutt, just, souvill brauch kee Mensch da. An iergendwann huet een eng hellewull un Ecotuten doheem leien, déi produzéiert gouffen, mee usech net gebraucht ginn. Ökologesch ass dat leider net. Fänkt also un ‚Nee‘ ze soen, wann dir wësst, dass dir genuch Ecotuten doheem hutt. A wann eng futti ass, da brengt se zréck an Dir kitt eng nei. Doduercher ass och d’Konzept vun der Kreeslafwirtschaft erfëllt.

 

 

Mee net nëmme wann een an de Supermarché geet, och wann ee vläit e bësse shopping mëscht, kann ee seng Kierf vun doheem mathuelen. Ech hun oft e Rucksack oder e Shopper, wou ech dann nach 2 – 3 Kierf drann hunn fir mol méi kleng Saachen. Sou sinn ech neierens drop ugewisen eng Tut mussen ze kreien oder ze bezulen. A gutt fir d’Emwelt ass et opallefall.

Entw├ęckelt an entworf vun Dapit